Lot 130 (2010秋季拍賣會)
拍品詳情
吳冠中 憶印尼野生動物園
WU Guan Zhong Recalling the Indonesian Wild Zoo
預估價 :
NTD 220,000 - 380,000
HKD 56,100 - 96,900
USD 7,200 - 12,500
成交價 :
NTD - 236,000
-
-
-
簡介|
版畫 紙(15/100) 1994
簽名右下:憶印尼野生動物園 一九九四年 吳冠中 15/100
鈐印:吳冠中版畫
68.5×137.5cm (27×54.1 in.)
相關資料|
 
			
        

 

本季焦點